მეთვალყურე ESTJ
იდეალისტი INFP
ENFP ინოვატორი
ემპათი INFJ
მენტორი ENFJ
ანალიტიკოსი INTP
მოდებატე ENTP
სტრატეგი INTJ
შეფი ENTJ
არტისტი ISFP
იმპროვიზატორი ESFP
ვირტუოზი ISTP
ავანტიურისტი ESTP
მხარდამჭერი ISFJ
ენთუზიასტი ESFJ
პრაგმატისტი ISTJ